Shippingจีน รู้จักกับหมายเลขบนตู้คอนเทนเนอร์ บ่งบอกอะไรบ้าง ?

Shippingจีน หมายเลขบนตู้คอนเทนเนอร์ shippingจีน Shippingจีน รู้จักกับหมายเลขบนตู้คอนเทนเนอร์ บ่งบอกอะไรบ้าง ?                                    768x402

Shippingจีน เคยสังเกตบ้างไหมว่า ทำไมบนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทุกตู้นั้น จึงมีหมายเลขและตัวอักษรประทับไว้ ?

จริงๆ แล้ว รหัสที่อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์นั้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าและ Shippingจีน เนื่องจากเป็นการระบุภาชนะบรรจุสินค้าตามมาตรฐาน ISO (ISO 6346) ซึ่งกำหนดให้มีการระบุเป็นรหัสดังกล่าวไว้ที่ประตูท้ายของตู้คอนเทนเนอร์

รายละเอียดที่ระบุบนตู้คอนเทนเนอร์เป็นข้อมูลสำคัญในการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก เพื่อยกขนาดของตู้คอนเทนเนอร์แต่ละชนิด KIG Logistics ถอดความหมายของตัวอักษรและตัวเลข ไว้ให้เข้าใจได้ง่ายดังต่อไปนี้

Shippingจีน หมายเลขบนตู้คอนเทนเนอร์_1 shippingจีน Shippingจีน รู้จักกับหมายเลขบนตู้คอนเทนเนอร์ บ่งบอกอะไรบ้าง ?                                    kiglogistics Page 768x402
 1. รหัสเจ้าของ คือ ตัวอักษรแทนชื่อบริษัทเจ้าของตู้ มีจำนวน 3 ตัวอักษรแรก เช่น TNYU, TCLU, CMAU, EGSU เป็นต้น โดยมีหน่วยงานระหว่างประเทศเป็นผู้กำหนดรหัสเจ้าของเดียวให้กับแต่ละบริษัท
 2. รหัสระบุประเภท จะมีเพียง 1 ตัวที่อยู่ท้ายอักษรรหัสเจ้าของ จากรูปภาพคือตัวอักษร U มีความหมายคือ ตู้คอนเทนเนอร์
 3. รหัสการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์ มีระบุอยู่ 6 ตัว จากตัวอย่างรูปภาพประกอบคือ 759933
 4. รหัสตรวจสอบความถูกต้อง เป็นรหัสสำหรับการตรวจสอบว่าเจ้าของตู้ ประเภทตู้และการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์มีความถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.bic-code.org/check-digit-calculator/ จากรูปรหัสสำหรับการตรวจสอบจะมีปรากฏอยู่หนึ่งตัวคือ 0
 5. รหัสระบุขนาดและชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ มีอยู่ทั้งหมด 4 ตัว จากตัวอย่างรูปภาพคือ 45G1 สามารถอธิบายได้ดังนี้ เลข 4 ซึ่งเป็นเลขตัวแรกคือความยาวเท่ากับ 40 ฟุต เลข 5 เป็นตัวเลขถัดมาคือ มีความสูงเท่ากับ 9 ฟุต 6 นิ้ว ส่วนตัวอักษรต่อจากเลขสองตัวแรกคือ G1 ระบุประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ หมายถึง ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป
 6. WT. (ย่อมาจาก Maximum Weight) คือ พิกัดการรับน้ำหนัก น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์เปล่ารวมกับน้ำหนักของสินค้าที่ตู้คอนเทนเนอร์สามารถบรรจุน้ำหนักสูงสุดได้ โดยตู้คอนเทนอนร์แต่ละการขนส่งอาจมีการแสดงข้อความที่แตกต่างกันไปบนตู้คอนเทนเนอร์ ได้แก่ MAX.WT., MAX GROSS, MX GR, MAX.GR. และ MAX.GROSS WGT
 7. TARE หรือ TARE WT หรือ CONTAINER WEIGHT คือ น้ำหนักของตู้เปล่าที่ยังไม่ได้บรรจุสินค้าลงไป
 8. PAYLOAD WEIGHT คือ น้ำหนักของสินค้าที่สามารถบรรจุใส่ได้ในตู้คอนเทนเนอร์ หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ตู้คอนเทนเนอร์รับได้ หรือตู้คอนเทนเนอร์แต่ละสายเรืออาจแสดงข้อความแตกต่างกันออกไป ดังนี้ W., NET WEIGHT, MAX CARGO WGT และ NET
 9. CU CAP หรือ CUBE คือปริมาตรสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์

รายละเอียดสำคัญเหล่านี้ ที่ระบุอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ จะช่วยให้บริษัท Shippingจีน หรือผู้นำเข้าสินค้าทราบถึงพิกัดน้ำหนักและผู้เป็นเจ้าของตู้ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่สับสนไปกับตู้สินค้าอื่นๆ ตลอดการขนส่งอย่างแน่นอน ยังมีการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ ศึกษาข้อมูลได้ที่ ‘4 รูปแบบการขนส่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็ว’ การขนส่งรูปแบบใดที่เหมาะกับธุรกิจ ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *