1688 การขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าตามมาตรฐานจาก สมอ. ไม่ขอไม่ได้!

1688 ไม่ขอไม่ได้! 1688 1688 การขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าตามมาตรฐานจาก สมอ. ไม่ขอไม่ได้!                  768x402

1688 สำหรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารมากมายเพื่อยื่นให้ทางศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนดและตามกฎหมายของศุลกากร

นี่เป็นการปฏิบัติที่เป็นผลดีต่อผู้นำเข้าสินค้าอย่างมาก หากถูกตรวจสอบย้อนหลังย่อมเกิดความอุ่นใจ เพราะเป็นการนำเข้าสินค้าถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารให้ตรวจสอบ ไม่ต้องเสี่ยงต้องโทษทางกฎหมายของศุลกากร

อย่างไรก็ตามการนำเข้าสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานทางอุตสาหกรรมและตาม พ.ร.บ. มีรายละเอียดอยู่มาก ผู้ประกอบการนำเข้ารายใหม่อาจยังไม่รู้จุดนี้ โดยเฉพาะการขออนุญาตนำเข้ากับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คุณจะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่ภายใต้มาตรฐานของ สมอ. ? หรืออาจรู้อยู่แล้วว่าจำเป็นต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนนำเข้าสินค้า หรืออาจยื่นคำขอในภายหลัง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ที่นี่ หรือตรวจสอบจากรายชื่อมาตรฐาน มอก. ได้ที่นี่

1688 มีข้อมูลจาก สมอ. ได้กำหนดแนวทางสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าเพื่อยื่นคำขออนุญาตไว้ ดังนี้

 • แจ้งก่อนการนำเข้า หมายถึง ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่เรือเข้าเทียบท่า
 • ไม่แจ้งก่อนการนำเข้ หมายถึง ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เข้ามาในราชอาณาจักรและเรือได้เทียบท่าแล้ว ให้ดำเนินการแจ้ง สมอ. ภายหลัง

เพราะคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 คือ ‘มาตรา 21 ภายใต้บังคับมาตรา 25 ผู้ใดนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ’ โดยมีประกาศของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีประกาศไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 ‘…และห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ก่อนได้รับใบอนุญาต เว้นแต่การนำเข้ามาเป็นตัวอย่างเพื่อการอนุญาต ทั้งนี้ต้องแจ้งการนำเข้าดังกล่าวให้สำนักงานฯ ทราบทุกครั้ง…’

สิ่งที่ สมอ. ใช้พิจารณาคำขออนุญาตคือใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร มีรายละเอียดระบุวันที่นำเข้า (เรือเทียบเท่า) เมื่อใด หากดำเนินการยื่นคำขอก่อนวันนำเข้าแปลว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ในกรณียื่นภายหลังการนำเข้าอาจเกิดผลกระทบและไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า ทาง สมอ. จะยึดเอาไว้เพื่อนำมาเทียบกับใบขนสินค้าขาเข้า

หลักฐานที่จำเป็นต้องแจ้งก่อนการนำเข้า ประกอบด้วย Invoice, Packing List, สำเนา B/L หรือ Air W สามารถแจ้งผ่านระบบ NSW (National Single Window) หรือยื่นหนังสือด้วยตัวเอง แต่ต้องแจ้งก่อนดำเนินการนำเข้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์มาแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอก่อนนำเข้า ต้องพิจารณาตามกฎหมายของกรมศุลกากรว่าสามารถดำเนินการขออนุญาตได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการตีความทางกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้นำเข้าเอง

บทลงโทษของกฎหมายของ สมอ. นำมาพิจารณา ประกอบด้วย มาตรา 21 นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีบทลงโทษตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นก่อนนำเข้าสินค้าทุกครั้งควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและตรวจสอบก่อนยื่นให้ศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำเข้าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายอย่างถูกต้อง

หากคุณสั่งซื้อสินค้าจากจีน ไม่ว่าจากเว็บไซต์ 1688, Taobao และ Tmall สามารถใช้บริการ Kig Logistics เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนำเข้าสินค้าจีนและจัดการเอกสารนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เอกสารทุกฉบับระบุเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด ติดตามสถานะสินค้าบนเว็บไซต์ได้ ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพและพร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน อ่านเพิ่มเติมได้ที่บริการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *