Month: April 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องห้ามต้องกำกัด KIG Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!                           KIG Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!

ของต้องห้าม ของต้องกำกัด คือเรื่องที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ ไม่ควรมองข้าม เพราะต้องปฏิบัติตามที่กรมศุลกากรได้ออกข้อกำหนดเอาไว้!

Shipping จีน 8 ขั้นตอน kiglogistics shipping จีน Shipping จีน แนวทาง 7 ขั้นตอนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน 8            kiglogistics 1024x536

Shipping จีน แนวทาง 7 ขั้นตอนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน

แนะแนวทาง 7 ขั้นตอนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน เพื่อวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ชิปปิ้ง ได้รับผลกระทบจากพิษ Covid ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19      Covid 1024x536

ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19

อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19 ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ และมีการวางแผนการขนส่งอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด

ชิปปิ้งจีน ยกเว้นภาษี Kig ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19                Kig 1024x536

ชิปปิ้งจีน กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19

กรมศุลกากรออกกฎยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19 ตั้งแต่วันนี้-20 กันยายน 2563 เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อสุขภาพสำหรับสถานการณ์ของโรคระบาดได้อย่างทั่วถึง