เงื่อนไขการใช้บริการ2019-03-14T06:32:03+00:00

shippingจีน ปรึกษาเรื่องการนำเข้าสินค้าจากจีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท เคไอจี โลจิสติกส์ จำกัด นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของ บริษัท เคไอจี โลจิสติกส์ จำกัด แล้ว และต่อไปนี้ขอเรียกแทนเว็บบริษัท เคไอจี โลจิสติกส์ จำกัด ว่าผู้ให้บริการ
 • ในการขนส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อทุกครั้งที่ส่งสินค้าโดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการ
 • ก่อนการส่งสินค้าทุกครั้งผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า หรือ ข้อมูลใดๆในเอกสาร ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 • ในการส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสมผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุในทุกกรณี
 • การคำนวณน้ำหนักสินค้าหรือปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด สูงที่สุดของวัตถุ การคำนวณน้ำหนักสินค้าจุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เกณฑ์ในการประเมินค่าขนส่งสินค้าใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตรสินค้าโดยใช้ ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้เอกสาร Form E ประกอบการเดินพิธีการศุลกากร ผู้ให้บริการกำหนดให้เอกสาร Form E จะต้องขอโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอเอกสาร Form E มาเองผู้ให้บริการขอปฎิเสธการให้บริการในทุกกรณี
 • ในการพักสินค้าที่โกดังจีน จะพักได้ไม่เกิน 5 วัน โดยนับวันที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง บิลนั้นจะนับเป็นวันที่ 1 เมื่อครบ 5 วัน บิลนั้นจะถูกเก็บค่าบริการ ลบ.ม.ละ 100 บาท ต่อวัน โดยเริ่มเก็บค่าบริการในวันที่ 6 ขั้นต่ำ 1 ลบ.ม. เศษทศนิยมปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา
 • เนื่องด้วยผู้ให้บริการมิได้ตรวจสอบนับจำนวนสินค้าภายในโดยละเอียดในการที่สินค้าจะถือว่าสูญหายจะต้องสูญหายทั้งหีบห่อ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอ้างว่าสินค้าสูญหายแต่เพียงบางส่วน ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาทค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตราร้อยละ 3 ของค่าขนส่งจากจีนมาไทย โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย
 • ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าเพื่อเดินพิธีการศุลกากรณท่าที่นำเข้าผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าขนส่ง ค่าภาษี และส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ก่อนวันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินล่าช้า หรือ ส่งมอบเอกสารล่าช้า ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเก็บรักษาสินค้าณท่าที่นำเข้าในอัตรา ลบ.ม. ละ 500 บาท ต่อวัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท เศษของลบ.ม.ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา ถ้าผู้ใช้บริการมิได้ชำระค่าขนส่ง หรือ ค่าภาษี หรือ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้าทิ้ง ถ้าผู้ใช้บริการ มิได้ชำระค่าขนส่ง หรือ ค่าภาษี หรือ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้าให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือสูญหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือกักหรือยึดสินค้าหรือสูญหายหรือเสียหาย
 • ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากร อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ เป็นระยะเวลาการขนส่งโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในอดีต แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ในการเข้ารับสินค้าที่จุดรับสินค้าผู้รับจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้งที่เข้ารับสินค้าโดยสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกมารับด้วยตนเองณจุดรับสินค้าจะต้องมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 500 กก. หรือมีปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 2 ลบ.ม. ในกรณีที่น้ำหนักหรือปริมาตรเกินจะต้องใช้บริการเหมารถในการจัดส่งของบริษัทเท่านั้น
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
 • ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด หรือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ รถรับจ้าง โดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ ที่จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าวผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด ในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ผู้ให้บริการดังกล่าวเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com , www.kerryexpress.com
 • ทางผู้ให้บริการจำเป็นมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี

ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ kiglogistics

ลงทะเบียนเพื่อเริ่ม shippingจีน กับเรา   

:: @kiglogistics   shippingจีน:: 02-026-3896