shippingจีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท เคไอจี โลจิสติกส์ จำกัด นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของ บริษัท เคไอจี โลจิสติกส์ จำกัด แล้ว และต่อไปนี้ขอเรียกแทนเว็บ บริษัท เคไอจี โลจิสติกส์ จำกัด ว่าผู้ให้บริการ

ในการขนส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อทุกครั้งที่ส่งสินค้าโดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการถ้าหากวัตถุภายในไม่ตรงกับที่แจ้งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดรอบต่อความเสียหายทั้งหมด

ก่อนการส่งสินค้าทุกครั้งผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า หรือ ข้อมูลใดๆในเอกสารทั้งหมด อาทิเช่น Invoice, Packing List, Form E, ใบขนสินค้า, ใบเสร็จ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

ในการส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสมผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุในทุกกรณี

การคำนวณน้ำหนักสินค้าหรือปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 1 กก. การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด สูงที่สุดของวัตถุ การคำนวณน้ำหนักสินค้าจุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เกณฑ์ในการประเมินค่าขนส่งสินค้าใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตรสินค้าโดยใช้ ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้เอกสาร Form E ประกอบการเดินพิธีการศุลกากร ผู้ให้บริการกำหนดให้เอกสาร Form E จะต้องขอโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอเอกสาร Form E มาเองผู้ให้บริการขอปฎิเสธการให้บริการในทุกกรณี

ในการพักสินค้าที่โกดังจีน จะพักได้ไม่เกิน 5 วัน โดยนับวันที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง บิลนั้นจะนับเป็นวันที่ 1 เมื่อครบ 5 วัน บิลนั้นจะถูกเก็บค่าบริการ ลบ.ม.ละ 100 บาท ต่อวัน โดยเริ่มเก็บค่าบริการในวันที่ 6 ขั้นต่ำ 1 ลบ.ม. เศษทศนิยมปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา

เนื่องด้วยผู้ให้บริการมิได้ตรวจสอบนับจำนวนสินค้าหรือรายการสินค้าภายใน การที่สินค้าจะถือว่าสูญหายจะต้องสูญหายทั้งหีบห่อ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอ้างว่าสินค้าสูญหายแต่เพียงบางส่วน ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาทค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตราร้อยละ 3 ของค่าขนส่งจากจีนมาไทย โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าเพื่อเดินพิธีการศุลกากรณท่าที่นำเข้าผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าขนส่ง ค่าภาษี และส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ก่อนวันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินล่าช้า หรือ ส่งมอบเอกสารล่าช้า ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเก็บรักษาสินค้าณท่าที่นำเข้าในอัตรา ลบ.ม. ละ 500 บาท ต่อวัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท เศษของลบ.ม.ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา ถ้าผู้ใช้บริการมิได้ชำระค่าขนส่ง หรือ ค่าภาษี หรือ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้าทิ้ง

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือสูญหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือกักหรือยึดสินค้าหรือสูญหายหรือเสียหาย

ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากร อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ เป็นระยะเวลาการขนส่งโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในอดีต แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ในการเข้ารับสินค้าที่จุดรับสินค้าผู้รับจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้งที่เข้ารับสินค้าโดยสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกมารับด้วยตนเองณจุดรับสินค้าจะต้องมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 500 กก. หรือมีปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 2 ลบ.ม. ในกรณีที่น้ำหนักหรือปริมาตรเกินจะต้องใช้บริการเหมารถในการจัดส่งของบริษัทเท่านั้น

เนื่องด้วย Kerry Express และ Flash Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express หรือ Flash Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด / บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด หรือรถรับจ้าง โดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ ที่จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าวผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด ในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ผู้ให้บริการดังกล่าวเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com www.kerryexpress.com www.flashexpress.co.th

ทางผู้ให้บริการจำเป็นมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี

การยกเลิกบริการในระหว่างการขนส่งลูกค้าไม่สามารถยกเลิกบริการหรือขอคืนเงินได้

การเปิดเผยข้อมูลในบางกรณี ผู้ให้บริการอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กร หน่วยงานราชการ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะจอง/ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้ว และทางเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมายในประเทศนี้ เราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือ การร่วมทุนจากบุคคลที่สาม โดยหากมีกรณีดังกล่าวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังคงไว้และยังคงถูกยึดปฏิบัติอยู่

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจองห้องพักของที่พักที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเยนต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้และมีความจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ผู้ใช้ และผู้อื่น

ในการชำระค่าขนส่งและค่าบริการให้กับทางผู้ให้บริการ  ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางผู้ให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งให้กับกรมสรรพากรแทนผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่มีสินค้าที่ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งมายังโกดังจีนของผู้ให้บริการ และถูกตรวจพบ ณ โกดังจีนจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนไปยังต้นทางที่ส่งมาในอัตราไม่เกิน 8 กก. 500 บาท ส่วนที่เกินจาก 8 กก. กก.ละ 60 บาท หรือ ลบ.ม.ละ 12,000 บาท โดยเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนไปยังต้นทาง จะใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตร โดยใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ

shippingจีน