ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
จากการใช้บริการขนส่งจีน

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากการใช้บริการขนส่งจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน บริการขนส่งสินค้า 1688 วิธีส่งสินค้า kdnga54fas 01 300x296
1. ลงทะเบียน
1. ลงทะเบียน
นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน บริการขนส่งสินค้า 1688 วิธีส่งสินค้า kdnga54fas 02 300x296

2.ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล 
cs@kiglogistics.co.th 
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @kiglogistics 
รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่อง
ลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับ
ตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีน
ของ kiglogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้ง
จะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง 
陈焕廷 13422380587 广州市花都区镜湖大道富邦路 (รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库

2. ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@kiglogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @kiglogistics รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง
แล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ kiglogistics 
รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง 陈焕廷 13422380587 广州市花都区镜湖大道富邦路 (รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน บริการขนส่งสินค้า 1688 วิธีส่งสินค้า kdnga54fas 03 300x296

3.ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวชำระค่าภาษี
แล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้า
ชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออก
ในหน้าดูรายการ เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีน
ครบแล้ว เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีน
ค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่ง
จากการใช้บริการ แล้วแนบรูปหลักฐาน
การโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง
ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้
ในหน้าดูรายการ

3. ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออก
ในหน้าดูรายการ เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีน ค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่งจากการใช้บริการ
แล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ