นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไม… ผู้ใช้บริการจึงควรทำประกันภัยขนส่งสินค้า ?

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมต้องทำประกันภัย นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไม… ผู้ใช้บริการจึงควรทำประกันภัยขนส่งสินค้า ?                              768x402

นำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบัน บริษัทชิปปิ้งมักแนะนำให้ผู้นำเข้าทำประกันภัยขนส่งสินค้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง ทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก

สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน สามารถสอบถามได้กับบริษัทชิปปิ้งหรือตัวแทนขนส่งสินค้า ทั้งด้านเงื่อนไขการทำประกันภัย และกรมธรรม์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออุบัติเหตุที่ควบคุมไม่ได้

ในที่นี้ KIG Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ขอกล่าวถึงการทำประกันภัยขนส่งสินค้าเฉพาะทางทะเล ดังต่อไปนี้

ประกันภัยทางทะเล แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. Marine Cargo Insurance เป็นประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งระหว่างประเทศ จากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่ง ทางเรือเดินทะเล เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ เนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือจม, เรือคว่ำ, เรือไฟไหม้, ความเสียหายระหว่างการขนถ่ายหรือโหลดสินค้า อันเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
 2. Inland Transit Insurance คือประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ประกันภัยในเรื่องของสินค้าหรือทรัพย์สินในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยยานพาหนะที่ใช้สำหรับการขนส่งคือ รถบรรทุก 5 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ, รถเทรลเลอร์, เรือฉลอม, เรือโป๊ะ และเครื่องบินพาณิชย์
 3. Marine Hull Insurance คือประกันภัยตัวเรือ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของโครงสร้างตัวเรือ รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 • ประเภทไม่มีเครื่องจักร ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเรือ รวมถึงอุปกรณ์บนเรือ และสัมภาระต่างๆ
 • ประเภทที่มีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง หมายถึง ส่วนที่ให้พลังงานสำหรับการเดินเรือ ทำความร้อนและทำความเย็น

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. ภัยทางทะเล (Peril of the sea) เช่น ภัยจากพายุ, มรสุม, เรือจม, เรือชนกัน และเรือเกยตื้น
 2. อัคคีภัย (Fire) เช่น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับความประพฤติผิดของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเกิดจากการลุกไหม้ขึ้นมาเองของสินค้าเนื่องจากธรรมชาติ
 3. การทิ้งทะเล (Jettisons) คือ การเอาของทิ้งทะเลเพื่อให้เรือเบาลง
 4. โจรกรรม (Thieves) คือ การโจรกรรมอย่างรุนแรง โดยการใช้กำลังเพื่อช่วงชิงทรัพย์
 5. การกระทำโดยทุจริตของคนเรือ (Barratry) คือการกระทำโดยมิชอบของคนเรือ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งทุจริต ตั้งแต่นายเรือจนถึงลูกเรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและการกระทำนั้นปราศจากการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าของทรัพย์

การเลือกซื้อความคุ้มครอง

มี 3 แบบให้เลือก แต่ละแบบให้ความคุ้มครองแตกต่างกัน

 1. P.A. (Free From Particular Average) เป็นประกันที่มีเงื่อนไขที่ให้ความคุ้มครองแคบที่สุด กล่าวคือ บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ เมื่อสินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) เท่านั้น หากสินค้าได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน (Partial Loss) อาจไม่ได้รับการชดใช้
 2. A. (With Average) เป็นประกันภัยตามเงื่อนไขที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายโดยสิ้นเชิง รวมไปถึงความเสียหายเพียงบางส่วนด้วย แต่ความเสียหายบางส่วนนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 3% ของข้อมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 3. All Risks เป็นประกันภัยที่มีเงื่อนไขให้ความคุ้มครองกว้างที่สุด โดยให้ความคุ้มครองทั้งความเสียหายบางส่วนและให้ความคุ้มครองโดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่จำกัดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย

เอกสารที่จำเป็นสำหรับออกกรมธรรม์ประกันภัย

 1. Invoice (ใบกำกับสินค้า)
 2. Bill of Lading (B/L) (ใบตราส่ง) หรือใบ Master Airway Bill
 3. Packing List (เอกสารแสดงหีบห่อสินค้า) (ถ้ามี)
 4. Letter of Credit (L/C)

นอกจากการทำประกันภัยขนส่งสินค้าแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าสินค้าจากจีนไม่ควรมองข้ามเลยคือ การขอ Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน ต่ำสุด 0% สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ‘Form E หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ชัวร์!’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *