นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!

นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องห้ามต้องกำกัด KIG Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!                           KIG Logistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ผู้นำเข้าควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ถือเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาภายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ

โดยเฉพาะหากเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย 100% สินค้าทุกอย่างจะต้องดำเนินพิธีการนำเข้ากับทางศุลกากร และเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย

ของต้องห้าม ของต้องกำกับ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว ของต้องห้าม ก็คือ ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้าหรือส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร มักเป็นของผิดกฎหมาย และของที่จะก่อให้เกิดโทษในภายหลัง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

สำหรับของต้องห้าม อาทิ

 1. สารเสพติด
 2. วัตถุ หรือสื่อลามก
 3. ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 4. ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 5. สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ในขณะที่ ของต้องกำกัด คือ ของบางชนิด ซึ่งกฎหมายควบคุมการนำเข้าและส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร  ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย หากฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ต้องมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรตามตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 เช่นเดียวกัน

สำหรับของต้องกำกัด ที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 • พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ กรมศิลปากร http://nsw.finearts.go.th
 • อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th
 • พืชและส่วนต่างๆ ของพืช กรมวิชาการเกษตร doa.go.th
 • สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ dld.go.th
 • อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม industry.go.th
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมสรรพสามิต excise.go.th
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ www.nbtc.go.th
นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!                                 WEB 768x768

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ที่ต้องการนำเข้าของต้องกำกัด KIG Logistics สามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้ หากแต่ผู้นำเข้า จำเป็นต้องติดต่อขอใบอนุญาตด้วยตนเองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามตารางด้านบนนี้ จากนั้น จึงจะสามารถนำเข้าจากจีนมาไทยกับเราได้อย่างถูกต้อง

การนำเข้าสินค้าแบบถูกต้อง 100% ย่อมส่งผลดีต่อผู้นำเข้าในระยะยาวได้มากกว่า เนื่องจากมีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้อง ทั้งใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี และใบเสร็จต่างๆ ที่ออกโดยกรมศุลกากร สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรและศุลกากรได้ทุกเมื่อ  ที่สำคัญ หมดห่วงเรื่องการนำเข้าเแบบถูกกฎหมายจะต้องเสียภาษีแพง เนื่องจากการนำเข้าจากจีนในปัจจุบัน สามารถขอ Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ต่ำสุด 0% เรทค่าขนส่ง กก.ละ 29 บาท พร้อมจัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

อ้างอิงข้อมูล กรมศุลกากร ‘ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *