ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์

ชิปปิ้ง 9 ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ KIG Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 9                                              KIG Logistics 768x402

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ เป็นระบบการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการขนส่ง 3 รูปแบบ คือ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ปัจจุบัน โลจิสติกส์ เป็นธุรกิจไร้พรมแดน ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และการประกอบธุรกิจทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดย่อมมีความเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการขนส่งทั้งสิ้น

Kig Logistics รวบรวม 9 คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวงการโลจิสติกส์ที่ควรรู้มาฝากกัน

1. Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน
หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บสินค้า (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค

2. Supply Chain Management การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
คือการรวบรวม การวางแผนและการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ และจัดส่งสินค้า(ชิปปิ้ง)แก่ลูกค้า รวมไปถึงการแปรสภาพและการจัดการกระบวนการโดยรวมของการไหลของวัตถุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล และธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านองค์การที่เป็นผู้ส่งมอบ

3. Reverse Logistics การรับสินค้าคืนหรือส่งสินคากลับ
กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากผู้บริโภคมายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับคืนสินค้า สินค้าเกิดการเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าหมดอายุการใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าใช้ประโยชน์ในมูลค่าสินค้าที่ยังมีอยู่ หรือทำลายทิ้งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความเต็มใจที่จะรับคืนสินค้าด้วยความรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ

4. Multimodal Transport การขนส่งหลายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าหลายวิธีร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่ง(ชิปปิ้ง)ร่วมกันระหว่างการเรือ รถบบรรทุก และรถไฟ นิยมใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นการขนส่งสินค้าในระยะทางไกล หรือเป็นสินค้าที่ต้องใช้การขนส่งเส้นทางอ้อม

5. Cross-Dock Warehouse ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า
คลังสินค้าที่ใช้สำหรับการรับและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน เพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง 

6. Freight Forwarder ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ตัวแทน/ตัวกลางระหว่างผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า-สายเรือ/สายการบิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตัวเอง) เมื่อจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ยังรับดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า โดยจัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้า และส่งมอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้าหรือส่งสินค้าออก

7. Retail ผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก

การค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแสวงหากำไรและความต้องการของสินค้า การค้าปลีกเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยมีการจ่ายค่าสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงบริการเก็บเงินปลายทาง และจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่ง ตัวแทน/ตัวกลางระหว่างผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า-สายเรือ/สายการบิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตัวเอง) เมื่อจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ยังรับดำเนินพิธีการศุลากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า โดยจัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้า และส่งมอบสินค้าที่นำเข้าจกาต่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้าหรือส่งสินค้าออก 

8. Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า
หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าเข้า-ออก ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อ จัดหาสินค้า และจัดส่งสินค้าไปให้ถึงมือผู้บริโภค

10. Inventory Management การบริหารสินค้าคงคลัง
คือการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่การรวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก ควบคุมปริมาณสินค้า รวมถึงการดูแลรักษา จัดเก็บทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

วงการโลจิสติกส์ เป็นธุรกิจไร้พรมแดนและการรู้คำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้น ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยคำศัพท์ข้างต้นเป็นเพียงคำศัพท์ส่วนหนึ่งในวงการโลจิสต์ติกส์ ยังมีคำศัพท์อีกมากมายที่ผู้นำเข้า – ส่ง ออก ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ

สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าหน้าใหม่ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน สามารถคลิกศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่ไว้ใจ อาทิ Alibabaeasy