ค่าบริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

Shippingจีน นำเข้าสินค้า ขนส่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าบริการ Kig logistics 07 min 300x300

วิธีคิดน้ำหนัก

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) = น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) = กว้าง x ยาว x สูง
หน่วยเป็นเมตร = ปริมาตร

ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง
ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่ง

บริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย
เริ่มต้นที่ กิโลกรัมละ 29 บาท
ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ kiglogistic
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจีนกับเรา
line: @kiglogistics โทร:02-026-3994

ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ kiglogistic ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจีนกับเรา
line: @kiglogistics โทร:02-026-3994

ค่าบริการดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย

ขนส่งจีน สินค้านำเข้าจากการสั่งของจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าบริการ Table Delivery Cost 20 min 800x235 600x176 300x88
ขนส่งจีน สินค้านำเข้าจากการสั่งของจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าบริการ Kig logistics 10 600x957 8 01

*หมายเหตุ
สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี
  ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
  จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-0228226,074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ 

(Nim expressจะติดต่อท่านเมื่อสินค้า
มาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

*หมายเหตุ
สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี
  ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2
  ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้า
ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express
จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
ขนส่งจีน สินค้านำเข้าจากการสั่งของจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าบริการ Table Delivery Cost 19 min 800x180 600x135
ขนส่งจีน สินค้านำเข้าจากการสั่งของจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าบริการ Kig logistics 11 new 600x958 8 01

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง
  kerry ต้องห้ามหนักเกิน20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+
  ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน
  180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม.
  + 65 ซ.ม.+55 ซ.ม.= 150 เซนติเมตร
 3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถ
  ห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่ง
  วัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้า
  ที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย kerry express และหีบห่อสินค้า
  ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน
  20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน
  180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม. + 65 ซ.ม.+55 ซ.ม.
  = 150 เซนติเมตร
 3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าบริการ    800x180 600x135 300x68
ขนส่งจีน สินค้านำเข้าจากการสั่งของจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าบริการ sjldfnlas 01

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
  ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีน
  เท่านั้น หากมาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน
  ทางเรือ 25-35 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึง
  ตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
  เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน
  ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ