pan

ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในระบบขนส่งปี 2020

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ยังคงมาแรงและเติบโตรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยว่ากันว่าในปี 2020 อุตสาหกรรมชิปปิ้งจะมีความเปลี่ยนแปลงไป อย่างน้อยคือสะดวกและง่ายขึ้น