pan

ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในปี 2020 kiglogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในระบบขนส่งปี 2020 7                         kiglogistics 1024x536

ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในระบบขนส่งปี 2020

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังคงมาแรงและเติบโตรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยว่ากันว่าในปี 2020 อุตสาหกรรมชิปปิ้งจะมีความเปลี่ยนแปลงไป อย่างน้อยที่สุดคือ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการมากขึ้้นกว่าเดิม