ชิปปิ้งจีน กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19

ชิปปิ้งจีน ยกเว้นภาษี Kig ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19                Kig 768x402

ชิปปิ้งจีน ต้องเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่กดดัน ด้วยสถานการณ์ขั้นวิกฤตของโรคระบาดครั้งใหญ่อย่าง Coronavirus (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ทางกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร อันเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องการนำเข้า ส่งออก ได้มีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ

Kig logistics มีประกาศอย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง ในเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พุทธศักราช 2530 (ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประเภท 6307.90.90 ทั้งยังลดเว้นอากรขาเข้าสำหรับของใดๆ ที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563  และให้มีผลบังคับใช้สิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2563

ในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการตามประกาศของกรมศุลกากรที่ 61/2563 ลงไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนของการนำเข้าหรือผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยลดลง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยสำหรับปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ภายในช่วงของสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดอย่าง COVID-19

ดังนั้นเพื่อให้มาตรการการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมและทั่วถึง ทางกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากร ได้มีการเสนอให้มีการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ใช้ในการรักษา วินิจฉัย หรือเพื่อป้องกันโรคติดต่อจาก Coronavirus (COVID-19) ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดต่อจาก Coronavirus (COVID-19) ได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อประชาชนและผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า (ชิปปิ้งจีน) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพิจารณาร่างประกาศของกระทรวงการคลังของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

อ้างอิงข้อมูล : กรมศุลกากร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *